0

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for private hos Nordisk Kunst ApS

Velkommen til Nordisk Kunst ApS. Nordisk Kunst ApS er et selskab, der formidler kontakt mellem kunstnere og købere af kunst via onlineplatformen www.nordiskkunst.com. Når du besøger Nordisk Kunst ApS, accepterer du følgende vilkår. Disse ydelser stilles til rådighed for dig af Nordisk Kunst ApS, Gabelsparken 66, 6740 Bramming, CVR: 40425098.

Handelsbetingelser for privatpersoner, som sælger hos Nordisk Kunst

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for private personer, som ønsker at udstille og sælge sin kunst online hos Nordisk Kunst ApS. 

Efter afsnittet "Lovvalg og værneting", fremkommer handelsbetingelserne for erhvervsdrivende, som ønsker at udstille og sælge sin kunst online hos Nordisk Kunst ApS.

Anvendelse af Nordisk Kunst ApS

Når du opretter en sælgerprofil på Nordiskkunst.com, accepterer du ikke at gøre følgende:

· Overtræde nogle former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven

· Krænke nærværende vilkår

· Være usand eller vildledende

· Krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder

· Distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil

· Distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Nordiskkunst.com eller brugerne af Nordiskkunst.com’s interesser eller ejendom

· Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Nordiskkunst.com

· Kopiere, ændre eller distribuere andre personers indhold

· Benytte enhver form for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Nordiskkunst.com eller indsamle indhold til ethvert formål uden vores udtrykkelige tilladelse

· Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser uden samtykke

· Omgå foranstaltninger der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

· Opfordre købere eller potentielle købere, som du er kommet i kontakt med via Nordisk Kunst ApS, til at handle udenom Nordisk Kunst. Det kan eksempelvis være ved at fremsende rabatkoder.

Overholdes ovenstående ikke, forbeholder Nordisk Kunst sig retten til at ekskludere kunstneren fra Nordisk Kunst ApS uden yderligere varsel.

Oprettelse af brugere

Når man opretter sig som bruger, skal man oplyse navn, e-mail og telefonnummer. Man kan ydermere oplyse adresse og bankoplysninger, hvis man ønsker at foretage salg af egne produkter, eller hvis man ønsker at købe andres produkter. Man skal desuden oplyse kortoplysninger i forbindelse med køb og salg.

Priser

Udbyder af produktet/produkterne (sælger/kunstner) bestemmer prisen på genstanden.

Nordisk Kunst ApS opkræver betaling for visse ydelser. Kræver den ydelse du bruger betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vi kan vælge at ændre vores priser én gang årligt i forbindelse med fornyelse af din kontrakt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne. Du bliver ikke trukket automatisk, men skal selv aktivt betale efter 365 dage.

Det koster 299,- kr. at oprette sig som sælger. Sælger betaler 20% i salær ved hvert salg. Disse fratrækkes automatisk inden sælger modtager sin betaling.

Der er intet salær ved køb, ej heller for oprettelse af et produkt. Alle priser opgives i danske kroner inkl. moms.

Betaling

Der kan betales med forskellige betalingskort, som fremgår, når køber kommer til betalingsdelen. Her fremgår den pris, som køber skal betale. Vær opmærksom på, at prisen på produktet er inklusive fragt.

Betalingsprocedure mellem sælger og Nordisk Kunst

Sælger betaler 20% i salær ved hvert salg på nordiskkunst.com. Salæret fratrækkes automatisk inden sælger modtager sin betaling. 24 timer efter forsendelse af en ordre på nordiskkunst.com overføres betalingen fra Nordisk Kunst ApS til kunstneren. Nordisk Kunst har til enhver tid ret til at bede om dokumentation for forsendelsen.

Levering

Det er et krav, at din forsendelse bliver afsendt med "Track and Trace", da det både er din og vores sikkerhed, hvis forsendelsen skulle blive væk undervejs.

Regler for oprettelse af salgsannoncer

Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne og brugerne eller Nordisk Kunst’ tarv, visioner eller omdømme.

Ansvar for oprettelse af indhold

Du indestår for at det indhold, du opretter på Nordiskkunst.com, er i overensstemmelse med vores regler, ikke overtræder nogle love og ikke krænker tredjemands rettigheder.

Nordisk Kunst ApS er berettiget til at fjerne indhold fra sin tjeneste uden varsel, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. Nordisk Kunst ApS forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne indhold der vurderes at være i strid med Nordisk Kunst ApS’ regler, er til skade for vores goodwill eller i øvrigt upassende. Nordisk Kunst forbeholder sig ydermere retten til at fjerne et produkt, hvor billede eller beskrivelse er så mangelfuld, at det ikke giver et fyldestgørende indtryk ifht produktindhold overfor køber.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af indhold på Nordiskkunst.com ikke krænker tredjemands rettigheder, og skal straks på anmodning fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

Nordisk Kunst ApS gennemgår ikke det indhold, du opretter, for at sikre at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Du indvilliger i at skadesløsholde Nordisk Kunst ApS for ethvert tab som vi måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som Nordisk Kunst APS måtte afholde som følge af, at indhold oprettet på vores hjemmeside viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

Nordisk Kunst APS’ ansvar

Værker solgt af kunstnere som ikke er erhvervsdrivende på Nordiskkunst.com

Er et værk/produkt solgt af en privatperson, er Nordiskkunst.com ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger, og Nordisk Kunst ApS er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser der sælges på platformen.

Nordisk Kunst ApS påtager sig ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som bliver købt ved at bruge vores hjemmeside. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig.

Vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold, brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det der tilbydes. Som følge heraf fraskriver vi os udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen.

Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill, omdømme eller andre særlige, direkte eller indirekte følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Nordisk Kunst ApS tager forbehold for, at varer kan blive udsolgt på kunstnerens fysiske platforme, førend dette bliver opdateret på hjemmesiden.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Nordisk Kunst ApS kan indgives til klagesag hos Center for Klageløsning ved at indgive en klage via klageportalen for Nævnenes Hus.

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

Ved oprettelse af indhold på Nordisk Kunst ApS’ tjenester giver du os en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende indhold, herunder data, tekst og billeder. Nordisk Kunst ApS gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine produkter samt til markedsføringsformål.

Du giver derudover Nordisk Kunst ApS ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det indhold, du opretter på Nordiskkunst.com.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på Nordiskkunst.com.

Misbrug af Nordiskkunst.com

Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores politik, det inkluderer også situationer, hvor en kunstner opfordrer en køber eller en potentiel køber, som kunstneren er kommet i kontakt med via Nordisk Kunst ApS, til at handle udenom Nordisk Kunst. Det kan eksempelvis være ved at fremsende rabatkoder, flyers, anden merchandise i forbindelse med et salg og eller henvise til egen Facebook-profil, Instagram-profil eller hjemmeside på ens egen Nordisk Kunst profil

Vi kan beslutte os for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra vores side, men vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side og ydelser, for uautoriseret eller ulovligt indhold, eller for brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.

Personlige oplysninger

Ved at benytte Nordiskkunst.com indvilger du i, at Nordisk Kunst ApS (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger som nærmere beskrevet i vores Persondatapolitik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode os om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Har du mistanke om, at din e-mailadresse eller din adgangskode til Nordiskkunst.com er blevet misbrugt, så kontakt os. Du er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der opstår, efter du har kontaktet os for at spærre din konto. Nordisk Kunst ApS vil ikke dække noget tab i et større omfang end angivet i den danske lovgivning om visse betalingsmidler, hvis tabet er en følge af, at din e-mail og adgangskode er blevet misbrugt.

Lukning af din konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din konto på Nordiskkunst.com ved at sende en meddelelse til os.

Ændringer

Vi kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du opretter indhold på Nordiskkunst.com eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig medmindre den fremsættes skriftligt.

Lovvalg og værneting

Alle handler indgået på Nordiskkunst.com er underlagt dansk lovgivning.

Skulle der opstå retlige tvister mellem brugere af Nordiskkunst.com og Nordisk Kunst ApS er rette værneting Retten i Esbjerg.

 

 

Handelsbetingelser for erhvervsdrivende hos Nordisk Kunst ApS

Velkommen til Nordisk Kunst ApS. Nordisk Kunst ApS er et selskab, der formidler kontakt mellem kunstnere og købere af kunst via onlineplatformen www.nordiskkunst.com. Når du besøger Nordisk Kunst ApS, accepterer du følgende vilkår. Disse ydelser stilles til rådighed for dig af Nordisk Kunst ApS, Gabelsparken 66, 6740 Bramming, CVR: 40425098.

Anvendelse af Nordisk Kunst ApS

Når du opretter en sælgerprofil på Nordiskkunst.com, accepterer du ikke at gøre følgende:

· Overtræde nogle former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven

· Krænke nærværende vilkår

· Være usand eller vildledende

· Krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder

· Distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil

· Distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Nordiskkunst.com eller brugerne af Nordiskkunst.com’s interesser eller ejendom

· Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Nordiskkunst.com

· Kopiere, ændre eller distribuere andre personers indhold

· Benytte enhver form for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Nordiskkunst.com eller indsamle indhold til ethvert formål uden vores udtrykkelige tilladelse

· Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser uden samtykke

· Omgå foranstaltninger der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

· Opfordre købere eller potentielle købere, som du er kommet i kontakt med via Nordisk Kunst ApS, til at handle udenom Nordisk Kunst. Det kan eksempelvis være ved at fremsende rabatkoder.

Overholdes ovenstående ikke, forbeholder Nordisk Kunst sig retten til at ekskludere kunstneren fra Nordisk Kunst ApS uden yderligere varsel.

Oprettelse af brugere

Når man opretter sig som bruger, skal man oplyse navn, e-mail og telefonnummer. Man kan ydermere oplyse adresse og bankoplysninger, hvis man ønsker at foretage salg af egne produkter, eller hvis man ønsker at købe andres produkter. Man skal desuden oplyse kortoplysninger i forbindelse med køb og salg.

Priser

Udbyder af produktet/produkterne (sælger/kunstner) bestemmer prisen på genstanden.

Nordisk Kunst ApS opkræver betaling for visse ydelser. Kræver den ydelse du bruger betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vi kan vælge at ændre vores priser én gang årligt i forbindelse med fornyelse af din kontrakt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne. Du bliver ikke trukket automatisk, men skal selv aktivt betale efter 365 dage.

Det koster 299,- kr. at oprette sig som sælger. Sælger betaler 20% i salær ved hvert salg. Disse fratrækkes automatisk inden sælger modtager sin betaling.

Der er intet salær ved køb, ej heller for oprettelse af et produkt. Alle priser opgives i danske kroner inkl. moms.

Betaling

Der kan betales med forskellige betalingskort, som fremgår, når køber kommer til betalingsdelen. Her fremgår den pris, som køber skal betale. Vær opmærksom på, at prisen på produktet er inklusive fragt.

Betalingsprocedure mellem sælger og Nordisk Kunst

Sælger betaler 20% i salær ved hvert salg på nordiskkunst.com. Salæret fratrækkes automatisk inden sælger modtager sin betaling. 24 timer efter forsendelse af en ordre på nordiskkunst.com overføres betalingen fra Nordisk Kunst ApS til kunstneren. Nordisk Kunst har til enhver tid ret til at bede om dokumentation for forsendelsen.

Levering

Det er et krav, at din forsendelse bliver afsendt med "Track and Trace", da det både er din og vores sikkerhed, hvis forsendelsen skulle blive væk undervejs.

Regler for oprettelse af salgsannoncer

Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne og brugerne eller Nordisk Kunst’ tarv, visioner eller omdømme.

Ansvar for oprettelse af indhold

Du indestår for at det indhold, du opretter på Nordiskkunst.com, er i overensstemmelse med vores regler, ikke overtræder nogle love og ikke krænker tredjemands rettigheder.

Nordisk Kunst ApS er berettiget til at fjerne indhold fra sin tjeneste uden varsel, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller

overholde lovgivningen i øvrigt. Nordisk Kunst ApS forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne indhold der vurderes at være i strid med Nordisk Kunst ApS’ regler, er til skade for vores goodwill eller i øvrigt upassende. Nordisk Kunst forbeholder sig ydermere retten til at fjerne et produkt, hvor billede eller beskrivelse er så mangelfuld, at det ikke giver et fyldestgørende indtryk ifht produktindhold overfor køber.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af indhold på Nordiskkunst.com ikke krænker tredjemands rettigheder, og skal straks på anmodning fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

Nordisk Kunst ApS gennemgår ikke det indhold, du opretter, for at sikre at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Du indvilliger i at skadesløsholde Nordisk Kunst ApS for ethvert tab som vi måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som Nordisk Kunst APS måtte afholde som følge af, at indhold oprettet på vores hjemmeside viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

Nordisk Kunst ApS’ ansvar ved salg af værker fra en kunstner der er erhvervsdrivende

Vi tilbyder erhvervsdrivende kunstnere at sælge deres kunst via Nordiskkunst.com. Er et produkt oprettet/sat til salg, af en bruger som er erhvervsdrivende, gør Nordiskkunst.com opmærksom på, at fortrydelsesretten som beskrevet i lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) finder anvendelse, således at køber (såfremt denne er en privatperson) har 14 dages fortrydelsesret.

Nordiskkunst.com er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger, heller ikke i tilfælde hvor sælger er en erhvervsdrivende. Nordisk Kunst ApS er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der sælges på Nordiskkunst.com.

Nordiskkunst.com påtager sig ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som er købt ved brug af vores hjemmeside. Du indvilliger i, ikke at holde os ansvarlige for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig.

Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill, omdømme eller andre særlige, indirekte eller direkte følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Fortrydelsesret ved køb af værker som er solgt af erhvervsdrivende kunstnere

Hvis køber bruger sin fortrydelsesret, skal varen returneres i originalemballagen og i samme stand, som ved modtagelsen. Varen skal sendes til dig senest 14 dage efter sælger har meddelt nordisk kunst ApS sin fortrydelse.

Køber skal selv skal afholde alle omkostninger ved returneringen, og bære risikoen for varen under selve returneringen.

Kan der konstateres en værdiforringelse ved den returnerede vare, forbeholder nordisk kunst ApS sig ret til at kræve refusion herfor af køber.

Reklamation ved køb af værker som er solgt af erhvervsdrivende kunstnere

Skulle der forefindes en mangel ved kunst fra en erhvervsdrivende kunstner – fx en materialefejl – gælder købelovens regler.

Køber kan derfor reklamere over mangler ved varen i 2 år regnet fra leveringen af varen. Reklamationen skal ske inden for rimelig tid og senest 2 måneder efter, at fejlen er opdaget eller burde være opdaget.

Hvis reklamationen er berettiget, og hvis det er nødvendigt, at varen returneres, skal dette ske til kunstneren med følgende dokumentation:

· Vedlæg en kopi af din faktura.

· Vedlæg en præcis beskrivelse af fejlen.

· Send varen forsvarligt indpakket. Den originale emballage er ikke nok.

Reklamationsretten bortfalder, hvis værket har lidt overlast eller der konstateres skader.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Nordisk Kunst ApS kan indgives til klagesag hos Center for Klageløsning ved at indgive en klage via klageportalen for Nævnenes Hus.

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

Ved oprettelse af indhold på Nordisk Kunst ApS’ tjenester giver du os en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende indhold, herunder data, tekst og billeder. Nordisk Kunst ApS gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine produkter samt til markedsføringsformål.

Du giver derudover Nordisk Kunst ApS ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det indhold, du opretter på Nordiskkunst.com.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på Nordiskkunst.com.

Misbrug af Nordiskkunst.com

Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores politik, det inkluderer også situationer, hvor en kunstner opfordrer en køber eller en potentiel køber, som kunstneren er kommet i kontakt med via Nordisk Kunst ApS, til at handle udenom Nordisk Kunst. Det kan eksempelvis være ved at fremsende rabatkoder, flyers, anden merchandise i forbindelse med et salg og eller henvise til egen Facebook-profil, Instagram-profil eller hjemmeside på ens egen Nordisk Kunst profil

Vi kan beslutte os for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra vores side, men vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side og ydelser, for uautoriseret eller ulovligt indhold, eller for brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.

Personlige oplysninger

Ved at benytte Nordiskkunst.com indvilger du i, at Nordisk Kunst ApS (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger som nærmere beskrevet i vores Persondatapolitik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode os om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Har du mistanke om, at din e-mailadresse eller din adgangskode til Nordiskkunst.com er blevet misbrugt, så kontakt os. Du er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der opstår, efter du har kontaktet os for at spærre din konto. Nordisk Kunst ApS vil ikke dække noget tab i et større omfang end angivet i den danske lovgivning om visse betalingsmidler, hvis tabet er en følge af, at din e-mail og adgangskode er blevet misbrugt.

Lukning af din konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din konto på Nordiskkunst.com ved at sende en meddelelse til os.

Ændringer

Vi kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du opretter indhold på Nordiskkunst.com eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig medmindre den fremsættes skriftligt.

Lovvalg og værneting

Alle handler indgået på Nordiskkunst.com er underlagt dansk lovgivning.

Skulle der opstå retlige tvister mellem brugere af Nordiskkunst.com og Nordisk Kunst ApS er rette værneting Retten i Esbjerg.