0

Maja Fogh

Maja Fogh

Helt pip af Maja Fogh 12x12cm

175 kr.

(12x12cm)

Maja Fogh

Sørine og Søren af Maja Fogh 23x29cm

950 kr.

(29x23cm)

Maja Fogh

Anna og Peter af Maja Fogh 24x30cm

1.200 kr.

(30x24cm)

Maja Fogh

Bob og veninden af Maja Fogh 26x34cm

1.250 kr.

(34x26cm)

Maja Fogh

Marilyn og blomsten af Maja Fogh 23x...

425 kr.

(28x23cm)

Maja Fogh

Forår i luften af Maja Fogh 20x20cm

420 kr.

(20x20cm)

Maja Fogh

Glade piger af Maja Fogh 18x24cm

600 kr.

(24x18cm)

Maja Fogh

Ænder i naturen af Maja Fogh 20x20cm

600 kr.

(20x20600cm)

Maja Fogh

Glashus på skiffer af Maja Fogh

250 kr.

(20x20cm)

Maja Fogh

Festen af Maja Fogh 40x100cm

5.200 kr.

(40x100cm)

Maja Fogh

Graviditeten af Maja Fogh 40x40cm

6.900 kr.

(40x40cm)

Maja Fogh

Stille før stormen af Maja Fogh 80x...

4.000 kr.

(80x80cm)

Maja Fogh

Blæsten af Maja Fogh 80x80cm

4.000 kr.

(80x80cm)

Maja Fogh

Stille vind af Maja Fogh

4.000 kr.

(80x80cm)

Maja Fogh

Sjov og ballade af Maja Fogh 90x120cm

6.000 kr.

(90x120cm)

Maja Fogh

Skøn fantasiverden af Maja Fogh 70x200cm

6.000 kr.

(70x200cm)

Maja Fogh

Dejlige piger af Maja Fogh 40x40cm

4.300 kr.

(40x40cm)

Maja Fogh

En verden af fantasi af Maja Fogh 60...

5.500 kr.

(80x60cm)

Maja Fogh

Ænderne af Maja Fogh 50x50cm

4.600 kr.

(50x50cm)

Maja Fogh

Myresluger af Maja Fogh 100x100cm

5.000 kr.

(100x100cm)

Maja Fogh

Den blå dame af Maja Fogh 80x80cm

3.600 kr.

(80x80cm)

Maja Fogh

Kvinderne af Maja Fogh 40x40cm

1.950 kr.

(40x40cm)

Maja Fogh

Fuglelivet af Maja Fogh 30x30cm

3.000 kr.

(30x30cm)

Maja Fogh

Hårpragten af Maja Fogh 80x80cm

3.600 kr.

(80x80cm)

Maja Fogh

Fantastiske kvinde af Maja Fogh 90x1...

4.100 kr.

(120x90cm)

Maja Fogh

Fuglen af Maja Fogh 50x120cm

2.900 kr.

(120x50cm)

Maja Fogh

Gang i bølgerne af Maja Fogh 60x60vm

3.350 kr.

(60x60cm)

Maja Fogh

På skovtur af Maja Fogh 50x120cm

5.600 kr.

(120x50cm)

Maja Fogh

Skønne kvinde af Maja Fogh 40x40cm

1.900 kr.

(40x40cm)

Maja Fogh

Stormvejr af Maja Fogh 60x60cm

3.350 kr.

(60x60cm)